Gegevensbescherming, privacy en gegevensbeveiliging

Informatie over gegevensbescherming

Deze website wordt beheerd door Timeline Consulting B.V.. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy als gebruiker van onze website en houden ons bij het verzamelen, verwerken en gebruiken aan de regels inzake gegevensbescherming van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (NWBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht in de toekomst een wijziging van deze richtlijnen inzake gegevensbescherming nodig zijn, zullen we die op deze pagina publiceren.

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, evenals andere regels inzake gegevensbescherming is:

Timeline Consulting B.V.
Daalstraat 2
6181 JR ElslooNEderlandse

Table of Contents

 

Algemene informatie over gegevensverwerking

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten ter beschikking te stellen. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt op regelmatige basis plaats, maar alleen met de toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin om praktische redenen geen voorafgaande toestemming kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

Ontvanger van de gegevens

Bedrijfsinterne afdelingen, vooral boekhouding, personeelszaken, inkoop, verkoop

Samenwerking met verwerkers en derden

Als we in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers of derden) bekendmaken, aan hen doorgeven of hen anderszins toegang verlenen tot de gegevens, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijvoorbeeld als het doorgeven van de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, volgens art. 6 al. 1 lid b AVG vereist is voor het uitvoeren van het contract), u hiervoor toestemming hebt gegeven, een wettelijke verplichting hierin voorziet of op basis van onze rechtmatige belangen (bijvoorbeeld bij het gebruik van agenten, webhosters, enz.).

Doorgifte aan derde landen

Verwerken wij gegevens in een derde land (dus buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of gebeurt dit in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of doorgifte van gegevens aan derden, dan gebeurt dit alleen indien dit plaatsvindt ten behoeve van onze (pre)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken of laten wij de gegevens alleen in een derde land verwerken als er sprake is van de bijzondere voorwaarden van art. 44 volgens AVG. Dat betekent dat de verwerking bijvoorbeeld plaatsvindt op basis van bijzondere garanties, zoals de officieel erkende bepaling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU (bijv. voor de VS door het ‘Privacy Shield’) of naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (zogenaamde ‘standaard contractbepalingen’).

Bewaartermijn van de gegevens

  • In het kader van de zakelijke relatie voor de duur van deze relatie
  • In het kader van wettelijke voorschriften/bewaarplichten

Wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient art. 6 al. 1 lid a van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag. Bij het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6 al. 1 lid b AVG als wettelijke grondslag. Dit geldt ook voor verwerkingsbehandelingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient art. 6 al. 1 lid c AVG als wettelijke grondslag. Indien voor vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereist is, dient art. 6 al. 1 lid d AVG als wettelijke grondslag. Als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te vrijwaren en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6 al. 1 lid f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

Verwijderen van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien hierin is voorzien door de Europese of nationale wetgever in verordeningen, wetten of andere voorschriften van de Unie waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij er noodzaak bestaat voor verdere opslag van de gegevens om een contract af te sluiten of uit te voeren.

Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logfiles

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Elke keer dat u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.  Hierbij worden de volgende gegevens verzameld: (1)   Informatie over het browsertype en de gebruikte versie (2)   Het besturingssysteem van de gebruiker (3)   De internetprovider van de gebruiker, inclusief het land van herkomst (4)   Het IP-adres van de gebruiker (5)   Datum en tijdstip van de toegang (6)   De hoeveelheid overgedragen gegevens (7)   Websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze website is terechtgekomen (8)   Websites die via onze website door het systeem van de gebruiker worden opgeroepen De gegevens worden ook opgeslagen in de logfiles van ons systeem. Dit heeft geen invloed op de IP-adressen van de gebruiker of andere gegevens waarmee de gegevens aan een gebruiker kunnen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

De grondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens is art. 6 al. 1 lid f AVG.

Doel van de gegevensverwerking

Ons systeem moet het IP-adres tijdelijk opslaan om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker worden opgeslagen voor de duur van de sessie.  Ons rechtmatige belang bij gegevensverwerking is hierbij ook in overeenstemming met art. 6 al. 1 lid f AVG.

Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Bij gegevensverzameling voor het ter beschikking stellen van de website worden de gegevens verwijderd wanneer de betreffende sessie wordt beëindigd.

Recht van bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid tot bezwaar van de gebruiker.

Gebruik van cookies

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks tekens waarmee de browser eenduidig kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Indien technisch noodzakelijke cookies worden gebruikt: Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen. De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Ons rechtmatige belang bij gegevensverwerking is hierbij ook in overeenstemming met art. 6 al. 1 lid f AVG.

Duur van de opslag, recht van bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit naar onze website gestuurd. Als gebruiker hebt u dus de volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de overdracht van cookies deactiveren of beperken door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website zijn gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

Informatieverzameling voor statistieken

TimeLine ERP NL gebruikt Salesfeed Software. Met deze meetinstrumenten worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

Salesfeed:

De SalesFeed Software die gekoppeld is aan de TimeLine ERP NL website verwerkt IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie over de SalesFeed Software ga naar www.salesfeed.com

Newsletter

Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze newsletter en over de aanmeld-, verzend- en statistische evaluatieprocedures en over uw recht van bezwaar. Door u in te schrijven op onze newsletter, verklaart u zich akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures. Inhoud van de newsletter: We versturen newsletters, e-mails en andere elektronische berichten met commerciële informatie (hierna ‘newsletter’) alleen met toestemming van de ontvanger of met een wettelijke toestemming. Als bij het aanmelden voor de newsletter de inhoud ervan specifiek wordt beschreven, is deze beschrijving doorslaggevend voor de toestemming van de gebruiker. Daarnaast bevatten onze newsletters informatie over onze dienstverlening en ons bedrijf. Double-Opt-In en logging: De aanmelding voor onze newsletter vindt plaats in een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dat betekent dat u na de aanmelding een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om te voorkomen dat iemand zich met het e-mailadres van iemand anders aanmeldt. De aanmeldingen voor de newsletter worden gelogd om het aanmeldproces conform de wettelijke vereisten te kunnen aantonen. In dit kader worden ook de aanmeld- en bevestigingstijden en het IP-adres opgeslagen. Wijzigingen in door de mailingserviceprovider opgeslagen gegevens worden ook gelogd. Aanmeldgegevens: Het volstaat om uw e-mailadres op te geven om u aan te melden voor de newsletter. Optioneel vragen wij u een naam op te geven om u persoonlijk aan te spreken in de newsletter. De verzending van de newsletter en de daaraan gekoppelde succesmeting vindt plaats op basis van de toestemming van de ontvanger in overeenstemming met art. 6 al. 1 lid a, art. 7 AVG in combinatie met § 7 al. 2 nr. 3 UWG of op basis van de wettelijke toestemming volgens § 7 al. 3 UWG. Het loggen van het aanmeldproces vindt plaats op basis van onze rechtmatige belangen in overeenstemming met art. 6 al. 1 lid f AVG. Ons belang is gericht op de organisatie van een gebruiksvriendelijk en veilig newslettersysteem, dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van gebruikers dient en ons ook in staat stelt om toestemmingen aan te tonen. Beëindiging/intrekking: U kunt op elk moment de ontvangst van onze newsletter annuleren, dat betekent uw toestemming intrekken. Aan het einde van elke newsletter vindt u een link om uzelf af te melden. Op basis van onze rechtmatige belangen mogen we de afgemelde e-mailadressen tot drie jaar bewaren voordat we ze verwijderen om een eerder gegeven toestemming aan te kunnen tonen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen vorderingen. Een individueel verzoek tot verwijdering is op elk moment mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan van een toestemming wordt bevestigd.

Newsletter – Mailchimp

De newsletter wordt verzonden via de mailingserviceprovider ‘MailChimp’, een newsletterverzendplatform van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, VS. U kunt hier de regels inzake gegevensbescherming van de mailingserviceprovider bekijken: https://mailchimp.com/legal/privacy/. De Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt zodoende de garantie dat ze voldoet aan het Europese niveau van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). We doen een beroep op de mailingserviceprovider op basis van onze rechtmatige belangen in overeenstemming met art. 6 al. 1 lid f AVG en een contractverwerkingsovereenkomst in overeenstemming met art. 28 al. 3 zin 1 AVG. De mailingserviceprovider kan de gegevens van de ontvanger in pseudonieme vorm, dat betekent zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. voor de technische optimalisatie van de verzending en weergave van de newsletter of voor statistische doeleinden. De mailingserviceprovider gebruikt de gegevens van onze newsletterontvangers echter niet om hen zelf te schrijven of om de gegevens aan derden door te geven.

Newsletter – Succesmeting

De newsletters bevatten een zogenaamde ‘webbaken’, dat wil zeggen een bestand ter grootte van een pixel, dat bij het openen van de newsletter van onze server wordt opgehaald of, als we een mailingserviceprovider gebruiken, van zijn server. In het kader van deze oproep wordt eerst technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en tijdstip van opvragen. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of toegangstijden. Statistische gegevens omvatten ook het bepalen of newsletters worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie weliswaar aan de individuele newsletterontvangers worden toegewezen. Het is echter noch ons doel, noch (indien van toepassing) dat van de mailingserviceprovider om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties zijn veel eerder bedoeld om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om verschillende inhoud te verzenden in overeenstemming met de interesses van onze gebruikers.

Contactformulier en contact per e-mail

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website is een contactformulier beschikbaar dat kan worden gebruikt om elektronisch contact met ons op te nemen. Als een gebruiker van deze optie gebruik maakt, worden de in het invoervenster ingevoerde gegevens naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn: Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming gevraagd als onderdeel van het verzendproces en wordt verwezen naar dit privacybeleid. U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de per e-mail verzonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.  In dit verband worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden alleen gebruikt om het gesprek te verwerken.

Wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 al. 1 lid a AVG. De grondslag voor de verwerking van de gegevens die tijdens het verzenden van een e-mail worden doorgegeven is art. 6 al. 1 lid f AVG. Als het contact per e-mail bedoeld is om een contract af te sluiten, is de aanvullende wettelijke grondslag voor de verwerking art. 6 al. 1 lid b AVG.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoervenster dient alleen om de contactopname te bewerken. In geval van een contactopname per e-mail ligt hierin ook het noodzakelijke rechtmatige belang aan de verwerking van de gegevens. De andere tijdens de verzending verwerkte persoonsgegevens dienen om misbruik van het contactformulier te verhinderen en om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te garanderen.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist, zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van hun registratie te verwezenlijken. De persoonsgegevens uit het invoervenster van het contactformulier en de per e-mail verzonden gegevens worden verwijderd wanneer het respectieve gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak is afgewikkeld.

Recht van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan deze op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet. In dit geval worden alle tijdens het contact opgeslagen persoonsgegevens verwijderd.

Gebruik van Google-Analytics 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens die door het cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Gebruik van sociale media-plug-ins 

Onze website maakt gebruik van sociale media-plug-ins (plug-ins) van verschillende sociale netwerken zoals ‘Facebook’, ‘Twitter’ of ‘Xing’. Deze plug-ins zijn te herkennen aan hun respectieve logo’s.  Wanneer u op onze website een website met bijbehorende sociale media-plug-ins oproept, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van de betreffende exploitant van het logo (bijv. Facebook.com of xing.com). De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks naar uw browser gestuurd door de serviceprovider en door de aanbieder in de website geïntegreerd. Houd er rekening mee dat de gegevensverwerking door Facebook, Twitter en Yahoo buiten de Europese Unie plaatsvindt. We hebben ook geen invloed op de omvang van de gegevens die worden verzameld door het gebruik van sociale media-plug-ins en informeren u daarom op basis van ons kennisniveau:  Door het integreren van sociale media-plug-ins ontvangen de aanbieders de informatie dat u de dienovereenkomstige website op onze website hebt opgeroepen. Als u bent aangemeld bij een dienst zoals Facebook, Google+ of Twitter kan deze aanbieder het bezoek aan uw account toewijzen. Wanneer u met de plug-in communiceert, bijv. als u op de Facebook-knop ‘Vind ik leuk’ drukt of een opmerking achterlaat, wordt de betreffende informatie rechtstreeks van uw browser naar de betreffende serviceprovider verzonden en daar opgeslagen. Als u geen lid van een sociaal netwerk bent, bestaat nog altijd de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en opslaat. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling door de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de serviceprovider, evenals uw rechten in dit verband, vindt u in het respectieve privacybeleid van de aanbieder. U kunt de integratie van sociale media-plug-ins, maar ook het gebruik van software voor websiteanalyse voorkomen door het gebruik van passende software – bijvoorbeeld het programma ‘Ghostery’. Bovendien kunt u door ‘af te melden’ bij het respectieve sociale netwerk – zoals Facebook – verhinderen dat het respectieve netwerk de tijdens uw bezoek aan onze website verzamelde gegevens aan uw profiel toewijst.

Facebook Website Customer Audiences

Wij gebruiken op onze website de pixel ‘Website Custom Audiences’ van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Op onze website zijn zogenaamde telpixels geïntegreerd. Wanneer u onze website bezoekt, wordt via de telpixel een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server.Hierdoor krijgt Facebook van uw browser onder meer de informatie dat onze site is geopend door uw apparaat.Als u een Facebook-gebruiker bent, kan Facebook uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen.Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de webpagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van de wijze waarop Facebook deze gebruikt.We kunnen alleen selecteren welke segmenten van Facebook-gebruikers (zoals leeftijd, interesses) in onze advertenties moeten worden weergegeven. Daarbij gebruiken we één van de twee werkwijzen van Custom Audiences, waarbij geen gegevensrecords, in het bijzonder geen e-mailadressen van onze gebruikers – noch gecodeerd noch niet-gecodeerd – naar Facebook worden verzonden.Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Als u bezwaar wilt aantekenen tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences, kunt u dat doen op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Conversiemeting met de conversiepixel van Facebook

Wij gebruiken de ‘conversiepixel’ of bezoekersactiepixel van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’).Door deze pixel vanuit uw browser op te roepen, kan Facebook vervolgens herkennen of een Facebook-advertentie succesvol was, bijv. tot een online aankoop heeft geleid. Voor dit doel ontvangen we alleen statistische gegevens van Facebook zonder verwijzing naar een specifieke persoon. Zo kunnen we de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden bepalen. Met name als u bent aangemeld bij Facebook, verwijzen we ook naar hun informatie over gegevensbescherming https://www.facebook.com/about/privacy/. Ga naar www.facebook.com/settings?tab=ads als u uw toestemming voor conversiepixels wilt intrekken of klik hier om tracking door Facebook-pixels uit te schakelen [fb_optout]

Google Fonts

We gebruiken de lettertypen (‘Google Fonts’) van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

We gebruiken de landkaarten van de dienst ‘Google Maps’ van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers bevatten, die echter niet zonder betreffende toestemming worden verzameld (meestal uitgevoerd als onderdeel van de instellingen van hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van AVG en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke (denk hierbij ook aan ons document houdende de informatieplicht volgens artikel 13 AVG) Link: https://www.timeline-erp.de/datenschutz/datenschutz-informationspflicht-gebauer-gmbh/

Recht op informatie

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke om bevestiging vragen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.  Als een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u de verwerkingsverantwoordelijke via de volgende link  om toelichting over de volgende punten vragen: (1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt; (2) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt; (3) de ontvangers of de categorieën van ontvangers, aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn geopenbaard of nog zullen worden geopenbaard; (4) de geplande duur van de opslag van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de bewaartermijn; (5) het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht van bezwaar tegen deze verwerking;  (6) het bestaan van een recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit; (7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene werden verzameld; (8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met art. 22 al. 1 en 4 AVG en – ten minste in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene. U hebt het recht om informatie op te vragen over of de op u betrekking hebbende persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie worden overgemaakt. In deze context kunt u verzoeken om over de passende garanties in overeenstemming met art. 46 AVG in verband met de overdracht te worden geïnformeerd.

Recht op correctie

U hebt een recht op correctie en/of aanvulling ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerkte op u betrekking hebbende persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet de correctie onmiddellijk uitvoeren.

Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende omstandigheden kunt u de beperking van de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens verlangen: (1) als u de juistheid van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben bestrijdt voor een periode die het de verwerkingsverantwoordelijke mogelijk maakt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren; (2) als de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgegevens afwijst en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verlangt; (3) als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doelen van de verwerking, u ze echter voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen nodig hebt, of (4) als u bezwaar tegen de verwerking volgens art. 21 al. 1 AVG hebt ingediend en nog niet vaststaat, of de gegronde redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen. Als de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens werd beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of vanwege een belangrijk openbaar belang van de Unie of een lidstaat worden verwerkt. Als de beperking van de verwerking volgens de bovenstaande voorwaarden is uitgevoerd, krijgt u hierover bericht van de verwerkingsverantwoordelijke voordat de beperking wordt opgeheven.

Recht op verwijdering

a) Plicht tot verwijdering U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke verlangen dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht, deze gegevens onmiddellijk te verwijderen, indien een van de volgende redenen van toepassing is: (1) de op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of op een andere manier zijn verwerkt. (2) u trekt uw toestemming in, waarop de verwerking volgens art. 6 al. 1 lid a of art. 9 al. 2 lid a AVG was gebaseerd, en er is geen andere wettelijke grondslag voor de verwerking.  (3) u maakt volgens art. 21 al. 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen belangrijkere gegronde redenen voor de verwerking, of u maakt volgens art. 21 al. 2 AVG bezwaar tegen de verwerking.  (4) de op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.  (5) het verwijderen van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting volgens het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaat, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.  (6) de op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn verzameld in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens art. 8 al. 1 AVG. b) Informatie aan derden Als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens die op u betrekking hebben openbaar heeft gemaakt en als hij volgens art. 17 al. 1 AVG verplicht is ze te verwijderen, neemt hij met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementatiekosten gepaste maatregelen, ook technisch van aard, om verwerkingsverantwoordelijken, die de persoonsgegevens verwerken, erover te informeren dat u als betrokkene van hen de verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens en van kopieën of replica’s van deze persoonsgegevens hebt verlangd.  c) Uitzonderingen Het recht op verwijdering bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is (1) ter uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; (2) ter uitvoering van een wettelijke verplichting, die de verwerking volgens het recht van de Unie of de lidstaat, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, verlangt, of ter vervulling van een taak van openbaar belang of ter uitoefening van het openbaar gezag, dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen; (3) vanwege het openbaar belang op het gebied van volksgezondheid volgens art. 9 al. 2 lid h en i alsook art. 9 al. 3 AVG; (4) voor archiefdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden in het openbaar belang of voor statistische doeleinden volgens art. 89 al. 1 AVG, indien het onder alinea a) genoemde recht vermoedelijk deze verwerking onmogelijk maakt of aanzienlijk beïnvloedt, of (5) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Recht op informatie

Als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking geldend hebt gemaakt tegenover de verwerkingsverantwoordelijken, zijn deze verplicht, alle ontvangers, aan wie ze de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, hebben geopenbaard, deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of onevenredig veel moeite kost. U hebt tegenover de verwerkingsverantwoordelijke het recht, informatie te krijgen over deze ontvangers.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, en die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verschaft, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. Bovendien hebt u het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering door de verwerkingsverantwoordelijke, aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, over te dragen, indien (1) de verwerking is gebaseerd op een toestemming volgens art. 6 al. 1 lid a AVG of art. 9 al. 2 lid a AVG of op een overeenkomst volgens art. 6 al. 1 lid b AVG en (2) de verwerking gebeurt via een geautomatiseerde procedure. In de uitoefening van dit recht hebt u verder het recht te bewerkstelligen, dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben rechtstreeks door een verwerkingsverantwoordelijke aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen, indien dit technisch haalbaar is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden beïnvloed. Het recht op gegevensoverdracht geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens die voor de uitvoering van een opdracht noodzakelijk is, die vanwege het openbaar belang plaatsvindt of ter uitoefening van het openbaar gezag, dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Recht van bezwaar

U hebt het recht omwille van redenen, die uit uw bijzondere situatie resulteren, om op elk ogenblik bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, die op basis van art. 6 al. 1 lid e of f AVG gebeurt; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profiling.  De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet meer behalve wanneer hij dringende redenen voor de verwerking kan aantonen die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking dient om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen. Worden de op u betrekking hebbende persoonsgegevens verwerkt, om directe reclame uit te voeren, dan hebt u het recht om steeds bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens voor dergelijke reclame; dit geldt ook voor profiling, op voorwaarde dat dit met dergelijke directe reclame in verbinding staat. Tekent u bezwaar aan tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden, dan worden de op u betrekking hebbende gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt. U hebt de mogelijkheid in samenhang met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij– onverminderd de richtlijn 2002/58/EG – uw recht van bezwaar door middel van geautomatiseerde methoden uit te oefenen, waarbij technische specificaties gebruikt worden.

Recht op herroeping van de gegevensrechtelijke toestemmingsverklaring

U heeft het recht uw gegevensbeschermingsrechtelijke toestemmingsverklaring op elk ogenblik te herroepen. Door het herroepen van de toestemming wordt de rechtmatigheid op basis van de toestemming tot de herroeping gebeurde verwerking niet aangetast.

Geautomatiseerde beslissing voor elk geval apart, inclusief profiling

U hebt het recht om niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking– inclusief profiling – gebaseerde beslissing onderworpen te worden die tegenover u een juridisch effect heeft of die u op soortgelijke wijze aanzienlijk benadeelt. Dit geldt niet wanneer de beslissing  (1) voor het afsluiten of het vervullen van een contract tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke noodzakelijk is, (2) op basis van rechtsvoorschriften van de unie of van de lidstaten, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, toegelaten is en deze rechtsvoorschriften passende maatregelen voor het vrijwaren van uw rechten en vrijheden evenals uw rechtmatige belangen bevatten, of (3) met uw uitdrukkelijke toestemming gebeurt. Deze beslissingen mogen echter niet op bijzondere categorieën van persoonsgegevens volgens art. 9 al. 1 AVG gebaseerd zijn, wanneer niet art. 9 al. 2 lid a of g AVG geldt en passende maatregelen voor de bescherming van de rechten en vrijheden alsook van uw rechtmatige belangen genomen werden. Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen neemt de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsook uw rechtmatige belangen te vrijwaren, waarbij minstens het recht op interventie van een persoon vanwege de verwerkingsverantwoordelijke voor de weergave van het eigen standpunt en het aanvechten van de beslissing hoort.

Recht op klacht bij een toezichthoudende instantie

Onverminderd een andersluidend administratierechtelijk of rechtelijk rechtsbevel hebt u recht op klacht bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats van de waarschijnlijke schending, wanneer volgens u de verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens een schending van AVG betekent.  De toezichthoudende instantie, bij wie de klacht werd ingediend, informeert de indiener van de klacht over de stand en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een gerechtelijk rechtsbevel volgens art. 78 AVG.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van uw verzoek en voor eventuele vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Gegevens newsletter

Als u de op de website aangeboden newsletter wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig en informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de newsletter. Er worden verder geen gegevens verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden. U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de newsletter op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link ‘Uitschrijven’ in de newsletter.

Opmerkingenfunctie op deze website

Voor de opmerkingenfunctie op deze pagina wordt naast uw opmerking ook informatie over het tijdstip waarop de opmerking is gemaakt, uw e-mailadres en, als u de opmerking niet anoniem plaatst, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Abonneren op opmerkingen

Als gebruiker van de site kunt u zich na aanmelding op opmerkingen abonneren. U ontvangt een bevestigingsmail om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor deze functie via een link in de info-e-mails.

SSL-codering

Deze site maakt gebruik van een SSL-codering om veiligheidsredenen en voor het beschermen van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u aan ons als exploitant van de webpagina’s stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van ‘http://’ in ‘https://’ en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

Bezwaar tegen reclamemails

Tegen het gebruik van de in het kader van de impressumverplichting gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatie wordt hiermee bezwaar aangetekend. De exploitant van de webpagina’s behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van marketinginformatie, zoals spam-e-mails. Hetzelfde geldt voor het onrechtmatig gebruik van onze contactgegevens in deze of een vergelijkbare context. Versie: 09.05.2018