Gegevensbescherming-informatieverplichtingen volgens art. 13 AVG

Naam en contactgegevens (van de verwerkingsverantwoordelijke): Gebauer GmbH, Obere Dammstraße 8-10, 42653 Solingen Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: Lutz Ressmann, datenschutz(at)timeline-erp.de (postadres zie hierboven) Doeleinden, categorieën en rechtsgrondslagen van gegevensverwerking: Als we gegevens van u hebben ontvangen, zullen we deze alleen verwerken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben ontvangen of verzameld. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor de verkoop van onze producten en voor service/onderhoud. Dit zijn in hoofdzaak contactgegevens zoals naam, (bedrijfs)adres, telefoonnummer, e-mail. Gegevensverwerking voor andere doeleinden kan alleen worden overwogen als wordt voldaan aan de noodzakelijke wettelijke vereisten in overeenstemming met art. 6, al. 4 AVG. In dat geval zullen we uiteraard voldoen aan alle informatieverplichtingen volgens art. 13 al. 3 AVG en art. 14 al. 4 AVG. De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is in principe – tenzij er meer specifieke wettelijke bepalingen zijn – art. 6 AVG. Hierbij komen in het bijzonder de volgende mogelijkheden in aanmerking:

  • Toestemming (art. 6 al. 1 lid a) AVG)
  • Gegevensverwerking voor de uitvoering van contracten (art. 6 al. 1 lid b) AVG
  • Gegevensverwerking op basis van een belangenafweging (art. 6 al. 1 lid f) AVG)
  • Gegevensverwerking om aan een wettelijke verplichting te voldoen (art. 6 al. 1 lid c) AVG)

Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment met ingang voor de toekomst in te trekken. Ontvanger van de gegevens: – Interne bedrijfsafdelingen, met name boekhouding, personeelszaken, inkoop, verkoop, aangesloten bedrijven van de TimeLine Business Solutions Group (timeline-erp) Doorgifte aan derde landen: – op dit moment niet voorzien Bewaartermijn van de gegevens: We verwerken de gegevens zolang dit nodig is voor het betreffende doel. Voor zover er een wettelijke bewaarplicht is – bijv. in het handelsrecht of fiscaal recht – worden de relevante persoonsgegevens bewaard voor de duur van de bewaarplicht. Nadat de verplichte bewaartermijn is verstreken, wordt gecontroleerd of er nog steeds noodzaak voor verwerking bestaat. De gegevens worden verwijderd als de verwerking niet meer nodig is. In principe controleren wij gegevens tegen het einde van een kalenderjaar op de noodzaak tot verdere verwerking. Vanwege de hoeveelheid gegevens wordt deze controle uitgevoerd met betrekking tot specifieke gegevenstypen of verwerkingsdoeleinden. Natuurlijk kunt u op elk moment (zie hieronder) informatie opvragen over de gegevens die we over u hebben opgeslagen en, in het geval dat dit niet nodig is, verzoeken om de gegevens te verwijderen of de verwerking te beperken. Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking: Klanten, leveranciers en medewerkers hebben recht op informatie, correctie en verwijdering of beperking van de verwerking van de door ons opgeslagen persoonsgegevens. De verwijdering vindt plaats als er geen bewaarplicht is. De verwerking kan worden beperkt zolang de bewaarplicht bestaat. Recht van bezwaar, gegevensoverdracht en intrekking van een toestemming: Klanten, leveranciers en medewerkers hebben het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdracht. Als de verwerking is gebaseerd op een toestemming, zoals in het geval van toestemming om per e-mail contact op te nemen, kan deze toestemming op elk moment met ingang voor de toekomst worden ingetrokken. Recht op klacht bij een toezichthoudende instantie: Klanten, leveranciers en werknemers hebben het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie die voor hen verantwoordelijk is. De contactgegevens van de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende instantie zijn: LDI Staatsvertegenwoordiger voor gegevensbescherming en informatievrijheid Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tel.: 0211/38424-0, [email protected] Noodzakelijkheid van de gegevensverstrekking: Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk om de zakelijke relatie uit te kunnen voeren. Als de gegevens niet worden verstrekt, zijn klantenservice en nazorg mogelijk geheel of gedeeltelijk onmogelijk. Het verstrekken van gegevens is doorgaans ook vereist voor de uitvoering van bedrijfstaken en processturing. Geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering wordt in deze context niet uitgevoerd. Versie 01.03.2020